Na vyučujúcich Jazykovej školy Žilina sú kladené vysoké požiadavky. 

Na jar 2019 podala Jazyková škola Žilina v rámci programu Erasmus+  projekt pre vzdelávanie a odbornú prípravu, v Kľúčovej akcii 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom „Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých“. Tento projekt bol úspešný, a tak sa 10 zapojených vyučujúcich mohlo tešiť na rozširovanie svojich a získavanie nových jazykových zručností.

Cieľom projektu na roky 2019 – 2021 je: 

  • zlepšiť a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti interkultúrnej komunikácie, 
  • porovnať kvalitu vyučovania s trendami vyučovania vo svete, 
  • preniesť autenticitu prostredia a získaných materiálov pre reálnejšie sprostredkovanie kultúrnych a jazykových osobitostí krajiny, 
  • vo väčšej miere využívať digitálne technológie vo vyučovacom procese, oboznámiť sa s nástrojmi a nápadmi efektívneho využitia IT technológií, 
  • zvýšiť jazykovú úroveň pedagogických zamestnancov, 
  • implementovať aktuálne trendy v oblasti jazykového vzdelávania využitím metód, foriem práce a postupov v cudzojazyčnom vzdelávaní získaných v kurzoch ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Počas leta – v júli a auguste 2019 sa 5 pedagógov Jazykovej školy Žilina zúčastnilo 2-týždňových jazykovo-metodických pobytov v zahraničí. Využili tak možnosť vycestovať a spoznať krajinu, jazyk a kultúru Veľkej Británie a Írska. 

Kurzy boli hradené z prostriedkov grantu Erasmus+.

Vyučujúce anglického jazyka, zúčastnené na mobilitách si rozšírili svoje poznatky a nadobudli nové skúsenosti. Využili širokú ponuku kurzov a vybrali si z možností, ktoré ponúkali školy v Spojenom kráľovstve a Írsku. Zastúpené bolo Škótsko a jeho škola Inlingua v Edinburghu. Tento kurz zahŕňal efektívnu komunikáciu a praktické komunikačné zručnosti, skúmal motiváciu, vyučovací materiál, hodnotenie a vyučovacie stratégie. V Anglicku, kde v Brightone sídli prestížna St. Giles si vyučujúca rozvíjala vedomosti a praktické zručnosti pri vyučovaní anglického jazyka, metodológiu, plánovanie hodín a riadenie vyučovania.  Univerzitné Cambridge s dobre známou Bell College hostilo dve vyučujúce, jedna z nich si zväčšila repertoár efektívnych vyučovacích techník a druhá sa zamerala na nové trendy vo využití IKT vo vyučovaní. V Írsku kroky vyučujúcej smerovali do Corku na Cork English College, kde kurz ponúkol najnovšie vyučovacie techniky a zahŕňal tiež aj metodológiu, management triedy a využívanie technológií v jazykovom vzdelávaní.

Realizácia tohto projektu pomôže Jazykovej škole v Žiline získať odborné skúsenosti pri práci s dospelými a naplno vedieť využívať digitálne technológie pre potreby vyučovacieho procesu. 

Keďže celý projekt je rozložený na 2 roky, v lete 2020 čaká na ďalších 5 vyučujúcich Spojené kráľovstvo, Írsko a tentokrát aj Španielsko a Lotyšsko.